За мен

Специализирам предимно в областта на търговско и облигационно право, дружествено право и несъстоятелност, процесуално представителство и изпълнително производство. Имам опит в  сферата на законодателството, регламентиращо защитата на лични данни.

Водещи в работата ми са индивидуалният подход към всеки клиент и казус, както и вниманието към детайла.

Завършила съм специалност „Право“ в Юридическия фактултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Вписана съм като адвокат в Софийска адвокатска колегия през месец август 2016 г.

Считано от март 2021 г. съм сертифициран медиатор, преминал обучение при Професионалната асоциация на медиаторите в България.

Адвокат Мирена Михайлова
Предмет на дейност
  • Процесуално представителство по граждански, търговски, арбитражни и администативни дела.
  • Процесуално представителство по обезпечителни и изпълнителни производства.
  • Устни и писмени консултации във връзка с неизпълнение на договорни задължения.
  • Изготвяне на цялостна стратегия за събиране на вземания с отчитане на особеностите на последните и на длъжниците, с предприемане на най-подходящите законови действия с оглед ефективно събиране на дължимите суми.
  • Консултации за сделки с недвижими имоти – проверка и проследяване на правото на собственост, проверка за наличие на вещни тежести, съдействие по снабдяване с небходимата документация за изповядване на сделки, изготвяне на предварителни договори и нотариални актове.
  • Консултации и изготвяне на договори и споразумения, с акцентиране върху особеностите на конкретните облигационни отношения с оглед оптимална защита на законните права и интереси на страните.
  • Изготвяне на общи условия.
  • Изготвяне на политика за защита на личните данни и съпътстваща документация.
  • Консултация и защита по административно-наказателни производства – изготвяне на жалби и процесуално представителство.
Сфери на дейност

Облигационно право

Сключването на договор е важна стъпка за всяка страна, независимо дали е физическо лице или фирма. От опит нашият екип знае, че прецизно изготвеният договор защитава интересите на страните и благоприятства за развитието на трайни и успешни отношения. Внимателно формулираните договорни клаузи биха защитили изправната страна и в случай на договорно неизпълнение от страна на нейния контрагент. Ето защо, можете да се обърнете към нас както за консултация и изготвяне на Вашия договор с цел успешно стартиране на Вашите проекти, така и за съдействие, в случай че вече сключеният договор не се изпълнява съобразно Вашите интереси или са налице нарушения на закона при неговото сключване.

Можете да се обърнете към нас и в случай че се занимавате с онлайн търговия на стоки или услуги и сключвате множество договори при общи условия със своите клиенти. Ние ще анализираме внимателно естеството на предлаганите от Вас стоки или услуги и ще изготвим общи условия, които едновременно отговарят на законовите изисквания и защитават максимално интересите на Вашия бизнес.

Вещно право

Общото при покупката на имот с цел инвестиция, реализиране на Вашите бизнес проекти или придобиване на собствен дом е едно – внимателното изследване на правото на собственост и предварителната проверка на всички относими документи, което ще осигури спокойствието Ви като купувачи, че придобивате имот, върху който няма учредени вещни тежести или правни претенции на трети лица. Ние ще извършим всички необходими проучвания и ще окажем пълно съдействие за изготвяне на всички необходими документи, за да сключите успешно и безрисково своята сделка.

Търговско право

Независимо дали искате да стартирате нов бизнес и да създадете дружество, да реализирате промени относно вече учредено дружество, да встъпите в търговски отношения с нови партньори или да защитите интересите си като съдружник или акционер, можете да се обърнете към нас за правно съдействие.

Несъстоятелност

Спецификите на производството по несъстоятелност изискват квалифицирана правна помощ, която да осигури защита на интересите, както на кредиторите на несъстоятелния търговец, така и на самите несъстоятелни търговци. Можете да се обърнете към нас за консултация или съдействие както за предявяване на вземанията Ви към търговец, по отношение на който е открито производство по несъстоятелност, така и за предявяването и воденето на дела по установителни, преферентни и отменителни искове.

От друга страна, екипът ни сътрудничи и на синдици и има значителен опит и във воденето на дела с цел събиране на вземания, които несъстоятелният търговец има към трети лица с цел попълването на масата на несъстоятелността.

Защита на лични данни

Нашият екип предлага услуги областта на защитата на личните данни, като консултира и изготвя всички необходими документи, за да осъществявате своята дейност като администратори на лични данни съобразно всички законови изисквания.

Административно-наказателни производства

Можете да се обърнете към нас за консултация и правна защита при обжалване на наказателни постановления, електронни фишове и индивидуални административни актове.

Медиация

Медиацията е процедура по извънсъдебно зарешаване на спорове, която става все по-предпочитана поради възможностите за бързо и ефективно разрешаване на възникналите спорове, запазване на отношенията на сътрудничество между страните в бъдещите им отношения и значително по-ниските разноски. Нашият екип може да Ви съдейства за ефективно участие в процедура по медиация.

1. Облигационно право

2. Вещно право

3. Търговско право

4. Несъстоятелност

5. Защита на лични данни

6. Административно-наказателни производства

7. Медиация

Публикации
Контакти

Изпрати

+359 876 107 160
adv.mira.mihaylova@gmail.com

Можете да изпратите запитването си като попълните формуляра за запитвания.
Адвокат от нашия екип ще Ви отговори в рамките на 5 работни дни, като ще Ви даде информация относно възможностите за действие, както и подробности по отношение на хонорар и държавни такси, в случай че работите с нас.

Често задавани въпроси
x

Адвокат Мирена Михайлова

Запазете час за консултация